Beleids-actieplan 2023 werkgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening (WZD)

Aanleiding

Veel LHBTI-50-plussers en in het bijzonder de groep tot 75 jaar hebben geprofiteerd en/of deelgenomen aan de homo-emancipatiestrijd vanaf halverwege de jaren zestig. Toch zijn er velen die hun ware identiteit verborgen hielden uit angst voor reacties uit de omgeving. En iedereen heeft op éen of ander wijze zichzelf moeten bekennen door uit de kast te komen. Sociaal isolement komt bij LHBTI-senioren ook meer voor dan bij hun heteroseksuele generatiegenoten vooral vanwege het niet hebben van kinderen en kleinkinderen en het vaak weinig contact hebben met hun familie.

De overheid promoot dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, waarbij zij voor zorg en ondersteuning zijn aangewezen op professionele zorg aan huis en mantelzorg. LHBTI-senioren kunnen, zo blijkt uit onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau, vaak in veel mindere mate terugvallen op een sociaal netwerk voor deze mantelzorg. Zij hebben vaak een ander netwerk dan hun heteroseksuele generatiegenoten. Omdat familie vaak ontbreekt, leven zij mogelijk met hun ‘Chosen Family’: vrienden en gevoelsgenoten die meestal van dezelfde leeftijd zijn. De vraag is of deze chosen familie in staat is mantelzorg te bieden, door immobiliteit of eigen afhankelijkheid van zorg. Juist daarom zullen LHBTI-ouderen vaker een beroep moeten doen op professionele zorg of vrijwillige ondersteuningsprojecten.

Volgens schattingen wonen er 5.500 LHBT 65-plussers in Amsterdam

Roze stadsdorp is een organisatie voor de 50-plussers binnen de LHBT+ gemeenschap van Amsterdam en omstreken

Roze stadsdorp heeft meer dan 1.300 deelnemers, die de nieuwsbrief ontvangen. Door zich aan te melden voor de nieuwsbrief wordt men ook direct deelnemer van Roze stadsdorp en kan men zich aanmelden voor de diverse activiteiten. Dus kan gesteld worden dat Roze Stadsdorp een bereik heeft van meer dan 1300 LHBT 50-plussers.

In de statuten staat een uitgebreide omschrijving van de doelstelling en op welke wijze men die wil bereiken.

Tot op heden zijn voornamelijk activiteiten ontwikkeld in de welzijns- en recreatieve sfeer. Op zich is dat prima om tot gemeenschapszin te komen en de wens is, dat dit nog vele jaren wordt voortgezet.

Ook is een themacommissie in het leven geroepen, die informatiemiddagen organiseert over diverse thema’s, die de LHBT 50-plussers van belang achten.

Tijdens zo’n themabijeenkomst en tijdens een vrijwilligersbijeenkomst in 2022 kwam de vraag naar voren, wat Roze stadsdorp gericht zou kunnen doen in het kader van wonen, zorg en dienstverlening. Dat werd de aanleiding om een werkgroep op te starten, die zich daarmee gaat bezighouden.

Een onderdeel van de doelstelling is ook het bevorderen en ontwikkelen van nabuurschap en het verstrekken van informatie daarover aan de LHBT 50 plus gemeenschap. Nabuurschap is een sociale verhouding binnen een kleine gelijkgestemde gemeenschap (meestal buren of een buurt). In ons geval dus de 50 plus LHBT+ groep in Amsterdam eo of binnen de buurtgroepen, die Roze Stadsdorp rijk is. Activiteiten op het gebied van Welzijn maar ook Wonen, Zorg en Dienstverlening zijn zaken, die het nabuurschap kunnen bevorderen.

Werkdoelen van de werkgroep

 1. Het vergaren van kennis over (de mogelijkheden van) instellingen en organisaties op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening. Die kennis te delen met de achterban van Roze stadsdorp.
 2. Het onderzoeken in hoeverre deze instellingen en organisaties openstaan voor de bijzondere wensen en behoeften van LHBTI 50-plussers op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening en daar daadwerkelijk op willen en kunnen acteren.
 3. Het zoeken van samenwerking met diverse instellingen en organisaties, die de belangen op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening voor met name de LHBTI-50-plussers willen behartigen dan wel het, indien nodig of wenselijk, deelnemen aan dergelijke instanties.
 4. Het volgen van het gemeentelijk beleid op de gebieden wonen, zorg en dienstverlening en daarbinnen de positie van LHBTI 50-plussers willen bevorderen. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met andere instanties.
 5. Het stimuleren, ondersteunen of begeleiden van initiatieven op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening door deelnemers van Roze stadsdorp voor deelnemers van Roze Stadsdorp.
 6. Het stimuleren, ontwikkelen of ondersteunen van initiatieven in het kader van preventie op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening

 

Het thema voor 2023-'24 van de werkgroep

De werkgroep WZD heeft als thema voor 2023-'24 gekozen:
BEWUSTWORDING (van de verstrekkende gevolgen van ouder worden) en het BEVORDEREN van ZELFREDZAAMHEID

 

Actieplan voor 2023 van de Werkgroep Wonen, zorg en dienstverlening.

 1. Het verder oriënteren op de mogelijkheden, die instellingen bieden op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening voor LHBTI 50-plussers en deze kennis tzt delen met de achterban.

In dat kader:

 1. Ondersteunt de werkgroep een initiatief voor het starten van een praatgroep voor LHBTI- mantelzorgers met dementerende partners
 2. Wordt deelgenomen aan het platform Mantelzorg van Cliëntenbelang Amsterdam, in de projectgroep LHBTI.
 3. Samenwerking met andere organisaties, die gericht zijn of gericht willen zijn op Amsterdamse LHBTI-senioren e.o., wordt voorgestaan. Onderzocht wordt of we een platform/netwerk kunnen opzetten met deze andere organisaties.
 4. Deelname aan het kennisnetwerk zorg en wonen van het netwerk stadsdorpen wordt voorgestaan.
 5. Het bijwonen van voor de werkgroep relevante evenementen, lezingen, conferenties e.d. ter bevordering van de werkdoele
 6. Als er initiatief genomen wordt tot een overleggroep, die de veiligheid van LHBTI-ers in Amsterdam willen bevorderen en de agressie tegen LHBTI-ers willen verminderen, dan overwegen om eraan mee te doen.

De werkgroep wonen, zorg en dienstverlening is in november 2022 van start gegaan. Zij bestaat momenteel uit 5 personen.

Deelnemers werkgroep
 • Ingrid Foeken
 • Connie van Noord
 • Chris van der Kroon
 • David Noordhoff
 • Sjaak Blenk (coördinator)

De ontwikkeling van de werkgroep WZD is een organisch geheel.

Inmiddels is voor de werkgroep WZD een eigen emailadres gemaakt te weten WerkgroepWZD@rozestadsdorp.amsterdam