Samenstelling bestuur 2023:

 • Lode Wigersma- voorzitter (aangetreden oktober 2022)
 • Niels Wolf- secretaris
 • Mariëlle Prick - penningmeester
 • Sjaak Blenk- bestuurslid/ werkgroep Wonen, Zorg & Dienstverlening.
 • Mara Reijntjes- bestuurslid algemeen (vanaf 1 maart 2023)


Het bestuur staat ‘op afstand’ dat wil zeggen: stuurt het RSA aan op hoofdlijnen en steunt en faciliteert waar gevraagd of waar directere bemoeienis nodig blijkt.
Voor 2023 heeft het bestuur, mede in overleg met een aantal commissies, speerpunten geformuleerd met betrekking tot beleid en uitvoering, waar zij haar werkzaamheden nauw op afstemt.

 

Commissies en werkgroepen:
 • Frequentere jaarlijkse afstemming tussen hen en bestuur.
 • Voorstel maken voor budgettering commissies en werkgroepen zodat die meer (financiële) armslag krijgen.
 • Nieuwe werkgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening (WZD) is opgericht (beleidsplan met speerpunten wordt gepubliceerd).
 • Aandacht vanuit bestuur voor meer actuele thema’s en nieuwe initiatieven, in overleg c.q. afstemming met Themacommissie.
 • Onderzocht wordt of overleg en/of samenwerking vanuit commissies en/of werkgroepen met aanpalende LHBTIQ+ organisaties met name voor ouderen, nuttig is.
Samenstelling Roze Stadsdorp Amsterdam
 • Onderzoeken of en hoe diversiteit en inclusie binnen het RSA vergroot kunnen worden; zowel naar leeftijd als naar kleur.
 • Overleg met jongeren (o.a. ASV-gay) om te zien of er af en toe intergenerationele activiteiten kunnen worden georganiseerd.
 • Extra aandacht geven aan de buurtgroepen als een van de bases van RSA middels nauwere samenwerking met Commissie buurtgroepen.
 • Opvang nieuwe leden: het bestuur zal dit jaar een (welkomst)commissie instellen die voorstellen gaat doen om nieuwe aanmelders in het Roze Stadsdorp beter wegwijs te maken.
 • Financiën.
 • Aandacht voor financieel minder draagkrachtigen RSA (experiment groene stadspas-borrelcie).
 • Financiën: donatie-button op website in 2023.
 • Subsidiewegen verder verkennen en waar mogelijk aanvragen doen.

Public Relations

PR groep (opnieuw) oprichten:

 • externe bekendheid vergroten; media meer gebruiken.