Op 26 februari bezoek ik de startbijeenkomst van roze buurtbewoners in aanloop naar een Buurtgroep RSA De Pijp - Rivieren buurt. Ik schuif aan in een gezellig zaaltje van het Huis in de Wijk in de Tweede van de Helststraat. Tegen acht uur is de zaal gevuld met twintig roze buurtbewoners.
Het blijkt een interessant en bont gezelschap van 12 vrouwen en 8 mannen.

Begeleiding door Commissie Buurtgroepen
Monique Corten en Peter Sas zijn de begeleiders van deze startbijeenkomst vanuit de Commissie Buurtgroepen buurtgroepen@rozestadsdorp.amsterdam

De Commissie Buurtgroepen heeft als doelstelling het coördineren, stimuleren en verbinden van de buurtgroepen, als belangrijk middel van Roze Stadsdorp Amsterdam ( RSA) om buurtgebonden sociale netwerken te ontwikkelen. De commissie richt zich ook op ondersteuning en bemoediging van de coördinatoren.

Monique zit de bijeenkomst voor.

Geanimeerde bijeenkomst met veel leuke suggesties
Na de kennismaking ronde wordt er in 4 subgroepen gebrainstormd en vliegen allerlei suggesties over tafel.

Om nabuurschap en de mogelijkheid tot het geven van praktische zorg goed vorm te geven, moeten we 'binnenbuurten' maken. Dit zou op postcode georganiseerd kunnen worden.

Culturele en sportieve activiteiten in de buurt.
Een Rialto club, éénmaal per maand op een middag naar de film. Een museumclub die juist de kleinere musea ( bv tassen museum) gaat bezoeken. Een zwemclub, die elkaar op vaste tijden ziet in het zwembad. Een wandelclub, die zich richt op kleinere wandelingen, waar dan veel roze buurtbewoners aan mee kunnen doen.

Elkaar ontmoeten en samen eten.
Een vaste café afspraak voor gezelligheid en ontmoeting; éénmaal per maand; overdag.

Samen eten in meer varianten. Bijvoorbeeld: alle deelnemers nemen eten mee naar één adres; er wordt een running dinner gehouden op meerdere locaties; een grotere picnic bv in Sarphati park

Themabijeenkomsten
Rondom 'zwaardere of lastige onderwerpen' deskundigen van buiten inzetten. Bijvoorbeeld 'oefenen met een socratisch gesprek' zie ook: www.dialooginactie.nl

Belangrijk uitgangspunt is dat de leden zèlf naar smaak initiatief nemen

Oproep om per app met elkaar te gaan communiceren

In de 'Handleiding voor coördinatoren' staan meerdere suggesties.

De buurtgroepen groeien gelijk een bloem. Zij gaat niet sneller bloeien door eraan te trekken, wel door te bemesten, water te geven, te koesteren.

“Ouder worden stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe actief te blijven en voldoende sociale contacten te onderhouden. Voor de meeste ouderen zijn het de sociale contacten die eht gevoel van welbevinden en de kwaliteit van leven bepalen. Daarom is het belangrijk om nieuwe mensen te blijven ontmoeten. Ons Stadsdorp ( RSA) wil dit doen door bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten te organiseren; niet alleen stedelijk maar ook in de buurt.”

“Dood paard' versus 'Vliegwiel
Het coördineren en enthousiasmeren van een buurtgroep vraagt de nodige inzet en uithoudingsvermogen van coördinatoren. Voorbeeld: vraag als coördinator aan de meest actieve leden om een keer samen alle leden te bellen. Als je met meer belt, staat de drie coördinatoren niet alleen voor de klus om dertig a veertig mensen te benaderen en wordt het aantal te bellen personen teruggebracht naar vijf à zeven. Dat is te overzien. Bel met een gerichte vraag. Bv deelname aan een bepaalde activiteit. Het persoonlijke contact zal worden gewaardeerd. Er zal niet meteen een massale deelname komen maar binding houden is heel belangrijk.

Is de buurtgroep bij elkaar, bedenk met elkaar nieuwe activiteiten. En als ieder één taak op zich neemt of een activiteit organiseert, dan verandert het spreekwoordelijk 'dode paard' in een 'vliegwiel' wat steeds harder gaat draaien, naarmate meer mensen met energie aan trekken en er energie aan geven!

Peter Sas vertelt over buurtgroep Noord
Peter vertelt over de buurtgroep in Noord. Peter is éen van de  3 coördinatoren. “Dat is leuk want er zijn dan verschillende kwaliteiten. Bovendien kun je onderling wat taken spreiden”
Ook geeft Peter aan dat er altijd gemiddeld 20% van een totale groep deelnemers actief zijn. In Noord zijn er 65 leden en gemiddeld zijn er 15 enthousiast.

Er is een borrel, wandeling of activiteit. Aan het einde vraagt één van de coördinatoren: “Wat gaan we de volgende keer doen?” Iemand met een idee wordt dan ook gevraagd om dat zélf te organiseren. Peter stelt enthousiast: “Het gaat erom: een vliegwiel in beweging zetten en niet om  aan een dood paard te trekken”

Zo wordt er elk jaar een picknick georganiseerd. Er wordt gezeild op het IJsselmeer.  Met maximaal tien personen wordt er bij iemand thuis gegeten. Deelnemers nemen zelf eten en drank mee.

De coordinatoren maken éénmaal per 2 a 3 maanden een bulletin met activiteiten die geweest zijn en die op stapel staan. Zo is er bv ook incidenteel een mannenborrel geweest. De insteek is steeds: Wat zou ik willen doen? Wat kan ik brengen? Hoe dat te organiseren?

Vanuit het coördinatoren groepje worden deelnemers betrokken bij activiteiten. Soms wordt er ook gericht aan een deelnemer gevraagd om iets te doen.

Vaak gebeuren bijzondere dingen bv een etentje met het servies en het tafelzilver van de ouders van de gastheer.

Aan het slot van de avond
Voor de aanwezige deelnemers blijkt het op dit moment tè snel om zich als coördinator op te werpen. Men zou graag deze open bijeenkomst met roze buurtbewoners nogmaals willen herhalen.

Iedereen is wel enthousiast om te starten met de 'binnen buurt groepen'. Peter Sas zal i.v.m. privacy eisen onderzoeken of er concept lijsten kunnen komen op postcode gebied.

Er zal een verslag van de bijeenkomst rondgestuurd worden. Wordt vervolgd.

De commissie Buurtgroepen organiseerde op 26 februari 2024 van 19.30-21.30 een bijeenkomst in het Huis van de Wijk, Tweede van der Helststraat 66, om samen te bespreken hoe we de buurtgroep weer nieuw leven in kunnen blazen. In deze buurt wonen ruim 100 leden van het RSA.